Resultaten onderwijs


Is OBS De Tweesprong een goede school?


Wij denken van wel en ons oordeel is niet alleen gebaseerd op eigen waarnemingen. Doordat wij onder meer gebruik maken van de Cito-eindtoets kunnen we de prestaties van onze kinderen vergelijken met andere scholen. Al eerder hebben we gezegd, dat we proberen het onderwijsleerproces voor elke leerling afzonderlijk zo optimaal mogelijk te maken en alle omstandigheden te scheppen die daarvoor noodzakelijk zijn. Natuurlijk hebben we daarbij aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Maar cijfers zeggen lang niet alles!

Wat zeggen de cijfers?

Zoals u zult begrijpen hangen de resultaten van de leerlingen sterk samen met het instroomniveau. Wat voor kinderen komen naar onze school? Welke kennis en vaardigheden brengen zij met zich mee?
Het vermelden van toetsresultaten kan gemakkelijk aanleiding zijn tot het trekken van verkeerde conclusies. Vandaar dat we hier voorzichtig mee om willen gaan.
In het algemeen kunnen wij stellen, dat we erg tevreden mogen zijn over de resultaten van onze kinderen na acht jaar basisschool. In vergelijking met andere scholen zijn onze resultaten goed te noemen. Dit wordt door de onderwijsinspectie ook zo beoordeeld. Toch willen wij hier ook graag kort onze gedachten weergeven over onze uitstroomgegevens.
Wij vinden het niet belangrijk naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze kinderen gaan, mits het maar de beste onderwijsvorm is voor het betreffende kind. Het is ons inziens net zo belangrijk een meer praktisch ingesteld kind op de juiste wijze voor te bereiden op het vmbo, als een theoretisch begaafde leerling voor te bereiden op het vwo. Het scheelt maar een paar letters, maar helaas wordt hier vaak, maatschappelijk gezien, meer waarde aan gehecht dan ons lief is. Wij vinden het belangrijker ons onderwijs af te stemmen op de individuele mogelijkheden van het kind dan een relatief grote uitstroom te hebben naar havo of vwo. Waar het uiteindelijk om gaat is te kunnen constateren dat de kinderen op hun plaats zijn terechtgekomen en dat ze op een goede en adequate wijze een richting in het voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Rendementsgegevens

Wij houden de vorderingen van leerlingen bij door middel van observaties (kijken in de klas hoe ze werken) en een leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiervoor het Cito-leerlingvolgsysteem, Zien! en Parnassys. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen die vanaf groep 2 tot en met groep 8 afgenomen worden. In groep 7 maken de kinderen de Cito-entreetoets. Deze toets gaat na wat de kinderen op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking tot dan toe al hebben geleerd.
In groep 8 maken de kinderen de Eindtoets basisonderwijs. Deze toets kijkt opnieuw wat kinderen op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking hebben geleerd. Met deze twee toetsmomenten kunnen we goed nagaan wat de kinderen in hun basisschooltijd geleerd hebben. Cito-toetsen kennen een landelijke norm. Op die manier kunnen we de resultaten van ons onderwijs vergelijken met andere scholen. Al meerdere jaren scoren we bij de Cito Eindtoets boven het landelijke gemiddelde.

De uitstroom van onze leerlingen

De uitstroom van onze leerlingen hebben we in de volgende grafiek weergegeven  
 

   

LWOO

VMBO
(overig)

VMBO
(TL-mavo)

VMBO TL
HAVO

HAVO
VWO

VWO

Totaal Citoscore
2018 Aantal lln. 0 7 9 9 5 5 35 536,9
  Percentage 0% 20% 26% 26% 14% 14% 100%  
2019 Aantal lln. 0 12 9 4 4 1 30 534,2
  Percentage 0% 40% 30% 13% 13% 4% 100%  
2020 Aantal lln. 0 12 5 10 4 2 33 Ceen cito
  Percentage 0% 36% 15% 30% 13% 6% 100%  
2021 Aantal lln. 0 9 3 8 6 3 29 530,4
  Percentage 0% 31% 10% 28% 21% 10% 100%  
2022 Aantal lln. 0 3 5 7 3 3 21 532,9
  Percentage 0% 14% 24% 34% 14% 14% 100%  


 

 
Cookie instellingen