Medicijnverstrekking

Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die met eenvoudige middelen te verhelpen is (denk aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn als gevolg van een insectenbeet). Een enkele keer wordt medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil, het geven van een injectie, het prikken van een bloedsuiker, etc. Deze handelingen vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en mogen niet door leerkrachten worden verricht; zij zijn daartoe wettelijk niet bevoegd.

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dit soort handelingen dan ook een aantal (juridische) verantwoordelijkheden. Om medicatie te mogen geven en een medische handeling te kunnen uitvoeren moet iemand namelijk over de vereiste bekwaamheid beschikken. Wanneer een leerkracht daarover niet beschikt kan hij/zij voor deze medische handelingen juridisch aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol.

De Bredase schoolbesturen hebben een medicijnprotocol vastgesteld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Markant Onderwijs en de medezeggenschapsraad van de Rudolf Steinerschool hebben met dit protocol ingestemd. Het medicijnprotocol is beschikbaar op school en ook te vinden op de website van de school.

In het protocol is omschreven dat het toedienen van medicijnen zoals paracetamol of gedragsregulerende medicatie of het behandelen van een insectenbeet met bijvoorbeeld azaron niet vallen onder de wet BIG. Een leerkracht mag deze middelen toedienen.

Andere handelingen, zoals het geven van injecties of het toedienen van sondevoeding, vallen wel onder de wet BIG. Daarom mogen deze handelingen alleen worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen. Een leerkracht mag deze handelingen uitsluitend uitvoeren indien hij/zij

  1. daartoe door een specialist bekwaam is verklaard en 
  2. ouders nadrukkelijk verklaren deze leerkracht toestemming te geven voor het toedienen van medicijnen.

Desondanks is niet uitgesloten dat de leraar juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. De schoolleiding kan daarom kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen aan, of het uitvoeren van een medische (BIG) handeling bij een leerling. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij/zij mag weigeren handelingen (al dan niet vallend onder de Wet BIG) uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Dit is conform het arbeidsrecht.

Voor alle duidelijkheid sluit ik af met de opmerking dat de Wet BIG niet van toepassing is indien sprake is van een noodsituatie. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen.

Voor nadere informatie over het medicijnprotocol kunt u contact opnemen met de directie van de school.

 
Cookie instellingen